ยินดีต้อนรับ

      ศูนย์กล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยินดีต้อนรับ

ความเป็นมา

      กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการเรียนการสอน และงานวิจัยแขนงต่าง ๆ ในด้านชีวภาพ และกายภาพ รวมทั้งงานด้านการแพทย์ และเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่องานวิจัย และการพัฒนา ทางอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือเพื่อใช้ใน การเรียนการสอน และงานวิจัย ดังนั้นจึงเริ่มก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยใช้งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ และเงินกู้จากธนาคารโลก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน และการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกแขนง
2. เพื่อให้บริการทางด้านการวิจัยและวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน


***หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

***การเตรียมตัวอย่าง


***
เล่าสู่กันฟัง