ผศ.จักรพันธ์  ถาวรธิรา

 • ตำแหน่งทางวิชาการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

  ที่ทำงาน                          ศูนย์ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง
                                        ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
  ประวัติการศึกษา               วท.บ.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                        วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ติดต่อ                             -


 •  

   

   

     ดร.อาดูลย์  มีพูล

   

               อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

               ที่ทำงาน                        ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
               ประวัติการศึกษา              พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)
                                                    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
                                                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล

   

               ติดต่อ                            ameepool@yahoo.com   

   

   

     ผศ.ดร.ชนวัฒน ตันติวรานุรักษ์

   

               อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

               ที่ทำงาน                        ภาควิชาชีววิทยา์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
               ประวัติการศึกษา              ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วค.เชียงใหม่
                                                    วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีววิทยา) ม.เชียงใหม่
                                                    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ม.บูรพา

               ติดต่อ                            chanawat@buu.ac.th   

   

   

   

   

  ดร.วิทูร  ขาวสุข

   

               อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

               ที่ทำงาน                          ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
               ประวัติการศึกษา                วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีววิทยา) ม.สงขลานครินทร์
                                                      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขากายวิภาคศาสตร์ ) ม.มหิดล
                                                           

               ติดต่อ                               Witoonj@yahoo.com