รังสิมา สูตรอนันต์

 • ตำแหน่ง                               นักวิทยาศาสตร์ 6 ศูนย์กล้องจุลทรรศน์
  ที่ทำงาน                               ศูนย์กล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ประวัติการศึกษา                     วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ติดต่อ                                    rangsima@buu.ac.th


 •  

   

   

     จันทนี นพรัตน์อาภากุล

   

               ตำแหน่ง                             นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์กล้องจุลทรรศน์
               ที่ทำงาน                             ศูนย์กล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
               ประวัติการศึกษา                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ม.บูรพา

   

               ติดต่อ                                 jantanee@buu.ac.th