ระเบียบการให้บริการ

01.23.09


ระเบียบการให้บริการ
ศูนย์กล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
                     1. หน่วยกล้องจุลทรรศน์เปิดให้บริการแก่ อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นิสิตและบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน
                     2. เวลาเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
                     3. เวลาเปิดให้บริการนอกราชการ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินค่าใช้บริการเพิ่ม 100 บาท/ชั่วโมง
                          ก. วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
                          ข. วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
                     4. หน่วยงานเปิดให้บริการดังรายการต่อไปนี้
                          ก. ให้บริการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)
                          ข. ให้บริการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
                          ค. ให้บริการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อวิเคราะห์ธาตุ (X-Ray analysis)
                          ง. ให้บริการเตรียมตัวอย่างสำหรับดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
                          จ. ให้บริการตัดและย้อมตัวอย่างเพื่อศึกษาเพื่อดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
                          ฉ. ให้บริการเตรียมตัวอย่างสำหรับดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
                          ช. ให้บริการทำแห้งตัวอย่างแบบวิกฤติ (CPD)
                          ซ. ให้บริการเคลือบผิวตัวอย่างด้วยโลหะหนัก หรือ คาร์บอน
                     5. ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้เครื่องมือของหน่วยงานล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ก่อนวันใช้บริการ โดยจองได้
                         ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อคน ยกเว้น การขอใช้บริการนอกเวลาราชการ
                     6. ถ้าผู้ขอใช้บริการกล้องจุลทรรศน์ไม่สามารถมาใช้บริการได้ต้องแจ้งยกเลิกก่อนวันใช้บริการอย่างน้อย 1 วัน  
                         ถ้าไม่แจ้งล่วงหน้าจะต้องชำระค่าบริการ 1 ใน 3 ของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับเวลาจอง
                     7. ถ้าผู้ใช้บริการมาใช้บริการช้าเกิน 15 นาที ทางหน่วยงานจะติดต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นเข้ามาใช้บริการแทน
                     8. ถ้าต้องการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อการเรียน-การสอน ภาควิชาต้องทำบันทึกข้อความ
                         ขอใช้เครื่องมือต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เพื่อจองเวลาล่วงหน้าและยกเว้นค่าใช้จ่าย
                     9. ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกล้องจุลทรรศน์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
                         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
                         โทรศัพท์ (038) 103042 โทรสาร (038) 394480
                   10. อัตราค่าบริการ
รายการ
หน่วยงาน/บุคคลใน
มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงาน/บุคคลนอก
มหาวิทยาลัยบูรพา
Scanning Electron Microscope (SEM)
1. การเตรียมตัวอย่างสำหรับ SEM
   - การเตรียมตัวอย่างปกติ (ต่อตัวอย่าง)
500
1,400
   - ค่าเคลือบตัวอย่าง (ต่อครั้ง)
         - เคลือบทอง
300
500
         - เคลือบคาร์บอน
200
380
   - ค่า critical point dry (ต่อครั้ง)
300
750
2. การใช้กล้อง SEM (ต่อชั่วโมง)
   - SE, BE, VPSE detector
500
1,500
   - X-ray detector
700
2,000
3.print ภาพด้วยกระดาษ thermal paper
40
80
Transmission Electron Microscope(TEM)
1. การเตรียมตัวอย่างสำหรับ TEM
   - การเตรียมตัวอย่างปกติ (1 sample ไม่เกิน 10 block)
700
2,000
        - ultrathin section (1 block = 3 grids)
300
1,000
        - semithin section ( 1 block = 3 slides)
200
500
2. การใช้กล้อง TEM (ต่อชั่วโมง)
500
1,500
3.การให้บริการเครื่อง ultramicrotome(ต่อชั่วโมง)
50
-
4.ถ่ายภาพลง negative film พร้อมล้าง (ต่อ film)
150
200
บริการอื่น ๆ
1. ค่า copy  ภาพลง CD (ต่อแผ่น)
100
100
                       หมายเหตุ
                              -  ทั้งนี้ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     
                              -  (-) หมายถึงงดให้บริการ